Thermoscan Co., Ltd.
บริษัท เทอร์โมสแกน จำกัด


   Home
   Infrared Cameras
   Vibration Analysis
   Ultrasonic UE
   Motor Circuit Analysis
   Thermoscan Services
   Infrared Training
   Thermoscan Link
   Contact Us

ULTRASONIC UEการตรวจสอบรอยรั่ว และสภาพเครื่องจักรด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

บริษัท เทอร์โมสแกน จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องตรวจสอบรอยรั่วและสภาพเครื่อง
จักรด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ยี่ห้อ UE และให้บริการตรวจสอบรอยรั่ว และสภาพเครื่องจักร
ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

ประโยชน์ที่ได้รับจากการตรวจสอบรอยรั่ว และสภาพเครื่องจักร
ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

• ลดความเสียหายเนื่องจากการรั่วของ VALVE,STEAM TRAP
• ลดความเสียหายจากการที่เครื่องจักรหยุดทำงาน
• สามารถตรวจพบการ ARCING และ CORONA สำหรับระบบไฟฟ้าแรงสูง
• สามารถตรวจพบปัญหาของตลับลูกปืน GEARBOX
• เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบำรุงรักษา
• ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร
• สามารถจัดเครียมอะไหล่ไว้ล่วงหน้าได้


เครื่องตรวจสอบรอยรั่ว และสภาพเครื่องจักรด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

• ULTRAPROBE 9000
• ULTRAPROBE 2000
• ULTRAPROBE 550
• ULTRAPROBE 100


©Copyright 2009 - Thermoscan Co., Ltd. - All Rights Reserved.
Thermoscan Co., Ltd. (บริษัท เทอร์โมสแกน จำกัด)

731 PM Tower, 5th Floor, Asok Dindaeng Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400
Tel: (02) 642-9489    Fax: (02) 642-9424
E-mail: tmscan@asiaaccess.net.th