Thermoscan Co., Ltd.
บริษัท เทอร์โมสแกน จำกัด


   Home
   Infrared Cameras
   Vibration Analysis
   Ultrasonic UE
   Motor Circuit Analysis
   Thermoscan Services
   Infrared Training
   Thermoscan Link
   Contact Us

MOTOR CIRCUIT ANALYSIS
บริษัทเทอร์โมสแกน จำกัด
การวิเคราะห์และตรวจสอบมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นงานในเชิงการบำรุงรักษา
และซ่อมแซม โดยเฉพาะการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า ต้องใช้ผู้เชี่ยว
ชาญในการตรวจสอบการทำ งาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ ทำรายงาน
เพื่อหาจุดที่เกิดปัญหาหรือควรแก้ไข ก่อนหรือ หลัง บริษัทฯให้บริการ
พร้อมคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ เพื่อเพิ่ม
ความน่าเชื่อถือของเครื่องจักรและโรงงานทางบริษัทได้
การวิเคราะห์สภาพมอเตอร์ (Motor Analysis)
บริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายของ บริษัท ALL-TEST Pro, LLC ซึ่งเป็น
เครื่องวัดค่ามอเตอร์ไฟฟ้า Electric Motors Diagnostices จะใช้ในงาน
มอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องกลในโรงงาน, โรงแรม

ประโยชน์การตรวจสอบมอเตอร์ไฟฟ้า
• ตรวจหาข้อบกพร่องของ มอเตอร์ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
• ลดความสูญเสียจากการหยุดทำงานของเครื่องจักรเนื่องจากมอเตอร์
• ช่วยการวางแผนลดค่าพลังงานไฟฟ้าของมอเตอร์ 
• ลดค่าใช้จ่าย การเก็บ Spare ของ Motor  
• รายงานเชิงวิเคราะห์ สำหรับแผนการซ่อมบำรุง

บริการตรวจสอบมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมทำรายงานวิเคราะห์มอเตอร์ไฟฟ้า
• วัดความสมดุลทางไฟฟ้า ของมอเตอร์ 3เฟส  
• วิเคราะห์ปัญหาของมอเตอร์ Winding short ,Broken/ cracked roto bars and rotor casting voids  
• การทำฐานข้อมูล เพื่อการคำนวณหาแนวโน้มในการบำรุงรักษา เชิงคาดการณ์

Motor Circuit Analysis   ALL-TEST PRO
 • ALL-TEST PRO 31
• ALL-TEST IV PRO 2000
• ALL-TEST PRO On-Line II
• ALL-TEST PRO MD II System
• EMCAT PRO 2005 Software

©Copyright 2009 - Thermoscan Co., Ltd. - All Rights Reserved.
Thermoscan Co., Ltd. (บริษัท เทอร์โมสแกน จำกัด)

731 PM Tower, 5th Floor, Asok Dindaeng Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400
Tel: (02) 642-9489    Fax: (02) 642-9424
E-mail: tmscan@asiaaccess.net.th