Thermoscan Co., Ltd.
บริษัท เทอร์โมสแกน จำกัด


   Home
   Infrared Cameras
   Vibration Analysis
   Ultrasonic UE
   Motor Circuit Analysis
   Thermoscan Services
   Infrared Training
   Thermoscan Link
   Contact Us


กล้องอินฟราเรด
ตรวจไข้หวัดใหญ่ 2009
thermoscan กล้องวัดอุณหภูมิร่างกายThermoscan กล้องอินฟราเรด วัดอุณหภูมิร่างกาย
       กล้องเทอร์โมสแกน ใช้ในการวัดอุณหภูมิร่างกาย ด้วยกล้อง
อินฟราเรด ใช้สำหรับคัดกรองผู้สงสัยที่จะเป็น โรคไข้หวัดใหญ่สาย
พันธุ์ใหม่2009,ไข้หวัดนก,โรคซาร์ เพื่อคัดแยกผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า
ปกติ ออกจากผู้ที่มีอุณหภูมิเป็นปกติ โดยไม่ต้องสัมผัสผู้ป่วย
เพิ่มเติม..Infrared Training อบรมหลักสูตรอินฟราเรด Infrared Training อบรมหลักสูตรอินฟราเรด
     ศูนย์วิจัยและอบรมอินฟราเรด จัดอบรมหลักสูตร "ผู้เชี่ยวชาญ อินฟราเรด" หลักสูตรนี้มีเนื้อหาตามมาตรฐานของ ASNT-
SNT-TC-1A จากสมาคมทดสอบแบบไม่ทำลายแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (The American Society for Nondestructive
Testing) ซึ่งเป็นหลักสูตรมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลก ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีของอินฟราเรด รวมทั้ง
ทางศูนย์ฯ ยังได้จัดเตรียมกล้องอินฟราเรด (infrared camera) สำหรับให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกการปฎิบัติการด้วย
Infrared Service บริการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องกลด้วยกล้องอินฟราเรด Infrared Service บริการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องกลด้วยกล้องอินฟราเรด
     บริษัทเทอร์โมสแกน จำกัด รับตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องกลด้วยกล้องอินฟราเรดถ่ายภาพความร้อนในจุดที่สงสัย
ว่าจะเกิดปัญหาและเมื่อพบจุดผิดปกติก็นำภาพถ่ายความร้อนหรือภาพถ่ายอินฟราเรด นั้นมาวิเคราะห์ทำรายงานการตรวจสอบ
อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องกลด้วย กล้องอินฟราเรด ซึ่งเป็นการป้องกันเชิงบำรุงรักษาด้วยกล้องอินฟราเรด ทำให้ซ่อมแซมแก้ไข
ในจุดต่างๆ ก่อนที่จะเกิดความเสียหายที่มากขึ้น
Infrared Camera กล้องอินฟราเรดInfrared Camera กล้องอินฟราเรด
     บริษัทเทอร์โมสแกน จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายกล้องอินฟราเรดของ บริษัท Flir Systems.ซึ่งกล้องอินฟราเรดจะใช้
ถ่ายภาพความร้อนในงานตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องกลในโรงงาน,โรงแรม,อาคารสูง ช่วยประหยัดเวลาในการตรวจ
สอบปลอดภัยในการปฏิบัติงานและป้องกันอัคคีภัยได้ กล้องอินฟราเรด แต่ละรุ่น มีการใช้งานที่แตกต่างกันผู้ใช้งานจึงต้อง
เลือกกล้องอินฟราเรดให้เหมาะสม
Vibration Analyzer การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน Vibration Analyzer การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน
    การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนเป็นตัวชี้บอกความผิดปกติของเครื่องจักรหมุนได้หลายชนิด เช่น การเสียสมดุล การเยื้องศูนย์
ของเพลาการหลวมคลอน ของชิ้นส่วนหมุน ของโครงสร้างความผิดปกติ ที่แบริ่งและที่เกียร์ ปัญหาเรื่องการหล่อลื่น ความถี่สั่น
พ้องความผิดปกติของสายพาน ปัญหาทางไฟฟ้า และปัญหาอื่นๆ การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน Vibration ต้องใช้เครื่องมือวัด
การสั่นสะเทือน Vibration Analyzer ยี่ห้อ CSI Emerson โดยมีหลายรุ่นให้เลือกใช้งาน ตามความเหมาะสม
Ultrasonic การตรวจสอบรอยรั่ว และสภาพเครื่องจักร Ultrasonic การตรวจสอบรอยรั่ว และสภาพเครื่องจักร
การตรวจสอบรอยรั่วและสภาพเครื่องจักรด้วยเครื่องวัดระดับเสียงความถี่สูง Ultrasonic สามารถตรวจสอรอยรั่วของ Valve,
Steam Trap, ตลับลูกปืน Gearbox, Air Compressor และยังสามารถตรวจพบการ Arcing และ Corona สำหรับระบบไฟฟ้า
แรงสูงได้อีกด้วย Ultrasonic เป็นการเช็คสภาพการทำงานของเครื่องจักร เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบำรุงรักษา
บริษัทฯเป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องวัดระดับเสียง ความถี่สูง Ultrasonic ยี่ห้อ UE Systems. และรับตรวจสอบรอยรั่วและสภาพ
เครื่องจักรด้วยเครื่องวัดระดับเสียงความถี่สูง Ultrasonic ด้วย
Electric Motors Diagnostics (EMD) การวิเคราะห์และตรวจสอบมอเตอร์ Motor Circuit Analysis(MCA) การวิเคราะห์และตรวจสอบมอเตอร์
บริษัทเทอร์โมสแกน จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องวิเคราะห์และตรวจสอบมอเตอร์ไฟฟ้า ของALL-TESTPro, LLC เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการมอเตอร์ในอุตสาหกรรมและอาคารการวิเคราะห์และตรวจสอบ มอเตอร์ไฟฟ้ามีประโยชน์ในด้านการประ
หยัด พลังงานไฟฟ้าช่วยยืดอายุการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า สามารถวางแผนการจัดการและซ่อมแซมได้ทันท่วงทีและยังลด
ความสูญเสียจากการหยุดทำงานของเครื่องจักร
 

©Copyright 2009 - Thermoscan Co., Ltd. - All Rights Reserved.
Thermoscan Co., Ltd. (บริษัท เทอร์โมสแกน จำกัด)

731 PM Tower, 5th Floor, Asok Dindaeng Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400
Tel: (02) 642-9489    Fax: (02) 642-9424
E-mail: tmscan@asiaaccess.net.th